اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی حاجی ده آبادی

حقوق مدیر گروه حقوق جزاء

dr-hajidehabadiyahoo.com

سردبیر

حمید رضانیا

فلسفه عضو هیات علمی جامعه المصطفی

hamidrezaniamiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بهرام طجری

مدرسی معارف‌ استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

a.b.tajarigmail.com

حمید رضانیا

فلسفه استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

hamidrezaniamiu.ac.ir

نصرالله سخاوتی

علوم سیاسی استادیار و عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

sekhavatiqabas.net